Notulen ALV

Notulen ALV van PEN Nederland 17 november 2012 (Bethaniënklooster Amsterdam

1. Opening en vaststelling van de agenda door voorzitter René Appel.
2. Voorlezen van het PEN-handvest door Aleid Truijens. Hierna is aan de leden voorgelegd deze formaliteit te laten vervallen. De leden stellen er echter prijs op dat het voorlezen van het PEN-handvest gehandhaafd blijft. Herdenking overleden leden. Secretaris Manon Uphoff leest de namen van de overleden leden voor: Arnold Leifert, Gerard van Westerloo, Rutger Kopland en Henk Bernlef. Vermeldt voorts dat PEN en het PEF rouwadvertenties hebben geplaatst voor Henk Bernlef. Job Degenaar leest een gedicht van Bernlef voor.
3. Verslag van de ALV van 19 november en de extra ALV van 16 december 2011
Er zijn geen aanmerkingen bij de verslagen.
4. Mededelingen en ingekomen stukken: Secretaris Manon Uphoff leest voor wie zich voor de ALV hebben afgemeld, en geeft een toelichting op de ledenwerfactie. Die was zeer succesvol. 60 nieuwe leden hebben zich aangemeld. Het takenpakket van de bestuursleden is enerzijds uitgebreid, anderzijds toegespitst. In de nieuwsbrief zal dit ook aan de orde komen.
5. Verslag van het congres van PEN International in Zuid-Korea (september 2012). Voorzitter René Appel geeft een kritische toelichting en gaat met name in op de Declaration on Digital Rights en de brief van PEN Nederland aan Laura McVeigh [van PEN International] waarin PEN Nederland bezwaren uit tegen de enorme verbreding van doelstellingen van PEN International en de organisatie van het congres.
6. ICORN (International Cities of Refugees Network). Ronald Bos doet verslag van de stand van zaken en gaat met name in op het Vaandragerhuis. Verschillende leden wijzen op de mogelijkheid ook met andere steden (met name Leiden en Almere) contact te leggen.
7. WiPC (Writers in Prison Committee). Job Degenaar van het WiPC verzorgt een uitgebreide toelichting op het werk van het WiPC in 2012. Leden kunnen voor veel van deze informatie ook terecht op de PEN website.
8. PEN-dispuut en Oxfam-NOVIB PEN Awards. Manon Uphoff en Aleid Truijens geven een toelichting. Op 17 januari 2013 zal i.s.m met Winternachten/Writers Unlimited de jaarlijkse Oxfam NOVIB PEN Awards worden toegekend. Aansluitend vindt het PEN dispuut plaats. De leden hebben de uitnodiging voor de uitreiking en het dispuut o.l.v Petra Stienen al ontvangen.
9. PEN Emergency Fund (Rudolf Geel en Jan Honout van het PEF zijn helaas verhinderd.) Manon Uphoff leest het schriftelijk verslag van het PEF over 2012 voor en geeft een korte toelichting. Ook het PEF heeft een website waarop een overzicht te vinden is van de taken, doelstellingen en werkzaamheden van het PEF. Enkele leden geven aan dat ze het verschil tussen PEN en PEF niet helemaal doorgronden. Het bestuur belooft hier in de nieuwsbrief wat meer duidelijkheid over te geven.
10. Financiën (Penningmeester Wim Jurg doet mondeling verslag over de eerste drie kwartalen van 2012, en licht de begroting voor 2013 toe. Er zijn bijlagen voor de leden. De begroting, inclusief het voorstel de contributie met 5 euro te verhogen tot € 32,50, wordt goedgekeurd.
11. Website, Twitter, Facebook (digitale media). Ruben van Gogh licht toe. Manon Uphoff zal de Twitter-account van PEN beheren. Op de website van PEN zijn alle belangrijke activiteiten en het overzicht van de taken en doelstellingen van PEN voor de leden in te zien.
12. Beleid PEN Nederland: speerpuntregio. Voorzitter René Appel geeft een toelichting op de keuze van PEN voor het werken met een speerpuntregio en voor Zuidoost-Azië als gekozen speerpunt.
13. Herverkiezing bestuursleden:
De volgende bestuursleden hebben er twee termijnen op zitten en zijn herkiesbaar voor een termijn van twee jaar: René Appel, Ruben van Gogh en Manon Uphoff. Het bestuur stelt voor hen drieën opnieuw voor twee jaar te benoemen. Van Aleid Truijens en Wim Jurg expireert de eerste termijn. Het bestuur stelt voor hen opnieuw voor twee jaar te benoemen. Er zijn geen kandidaten voorgesteld door de leden. De leden gaan akkoord met de herbenoeming van René Appel, Ruben van Gogh, Manon Uphoff, Wim Jurg en Aleid Truijens.
14. Rondvraag en sluiting. Enkele leden geven aan graag meer te willen weten van het PEF (zie ook punt 9).

De voorzitter kondigt aan dat vanaf 16.00 uur de jaarlijkse lezing wordt gehouden. Dit jaar door Carolijn Visser – titel ‘De vrijheid van de schrijver’.