Privacy

PEN Nederland PEN Nederland, gevestigd aan De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 Contactgegevens:
www.pennederland.nl
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam  

Esther van Dijk is de functionaris gegevensbescherming van PEN Nederland. Zij is te bereiken via info@pennederland.nl. 

PEN Nederland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van leden of anderen die hun gegevens zelf aan ons verstrekken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer (uitsluitend van leden die contributie betalen). 

PEN Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– voor de afhandeling van betalingen;
– voor het verzenden van informatieve mails over PEN-activiteiten aan leden;
 – om u te kunnen bellen of e-mailen indien u ons benaderd hebt met een verzoek om informatie of een andere vraag. 

PEN Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
PEN Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Alleen bestuursleden, de bestuursassistent, de boekhouder en de kascommissie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Namen en adresgegevens kunnen ter beschikking gesteld worden aan samenwerkingspartners voor het verzenden van uitnodigingen voor gezamenlijke activiteiten, op voorwaarde dat ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder worden uw gegevens nooit met derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

PEN Nederland bewaart persoonsgegevens van leden op een beveiligde locatie op het internet (de server bevindt zich in Nederland). 

PEN Nederland gebruikt op haar website www.pennederland.nl analytische cookies. Een cookie is een klein technisch tekstbestand dat op uw apparaat geplaatst wordt bij het bezoeken van de site. Analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Ze zijn ervoor bedoeld het verkeer op de site te monitoren en te regelen. Op basis van de verkregen gegevens kunnen we de website optimaliseren en verbeteren. U kunt het gebruik van analytische cookies zelf uitschakelen via de privacy-instellingen van uw internetbrowser, of de eerder geplaatste cookies laten verwijderen (via browsergeschiedenis). Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wordt u over de cookies geïnformeerd en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PEN Nederland. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@pennederland.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

PEN Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

PEN Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pennederland.nl.