ANBI

Naam:
PEN Nederland (vereniging)

Fiscaal nummer:
8160.44.454

Contactgegevens:
Postadres: Van Deysselhuis, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam
Website: www.pennederland.nl
E-mail: info@pennederland.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40533869

Bestuurssamenstelling:

  • Froukje Santing (vicevoorzitter, WiPC)
  • Esther van Dijk (secretaris/penningmeester)
  • Nina Targan Mouravi
  • Michel Maas
  • Marcella van der Kruk
  • Jeroen Thijssen
  • Luc de Rooy

Voorzitter, secretaris/penningmeester en bestuurslid WiPC vormen samen het dagelijks bestuur.

Beleidsplan:

Grondslagen

PEN International is in 1921 opgericht ter bevordering van de literatuur, omdat literatuur essentieel is voor het kunnen begrijpen van en je kunnen verbinden met andere ‘werelden’ of culturen. Of, zoals het in de Nederlandse versie van het handvest van de PEN staat, literatuur dient ‘algemeen tussen volken onderling te worden uitgewisseld’. De leden van de PEN worden geacht aan de ‘verbetering van de goede verstandhouding en wederzijdse achting tussen mensen bij te dragen’ en ‘hun uiterste best te doen teneinde uitbanning van rassen-, klasse- en volkshaat te bereiken en het in de wereld in vrede naast elkaar leven te verdedigen’.
PEN International verenigt schrijvers, dichters, essayisten en uitgevers in de overtuiging dat daardoor het onderlinge begrip tussen volkeren kan worden bevorderd. De verdediging van het recht op vrije meningsuiting behoort daarom ook tot de grondslagen van de PEN. PEN Nederland is in 1923 opgericht onder de naam ‘Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club’. In de statuten van deze vereniging verschijnt de verdediging van het recht op vrijheid van meningsuiting als eerste grondslag, met als argument: ‘Het (PEN-centrum) is ervan overtuigd dat voor de noodzakelijke vooruitgang van de wereld naar een beter georganiseerde politieke en economische orde vrije kritiek op bewind en instellingen onontbeerlijk is.’ In het PEN Handvest staat dat ‘de PEN het principe van de ongehinderde doorstroming van gedachten binnen iedere natie en tussen naties onderling voorstaat.’
Samengevat kunnen de volgende twee belangrijkste grondslagen van PEN International worden onderscheiden:
a. Het bevorderen van de literatuur;
b. Het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en literaire expressie.
In de visie van PEN International zijn die twee grondslagen nauw met elkaar verbonden, omdat bevordering van literatuur slechts kan floreren in een geestelijk klimaat dat vrijheid van meningsuiting en expressie hoog in het vaandel heeft staan. PEN Nederland deelt deze visie, maar kiest voor het eigen beleid de tweede grondslag als uitgangspunt. In internationale contacten kunnen wij ons uiteraard ook achter de eerste grondslag scharen, maar op nationaal niveau richten wij ons op de tweede, vooral omdat er in Nederland al verschillende instanties zijn die zich bezighouden met de bevordering van de literatuur en de organisatie van literaire evenementen.

Doelstellingen

Uit de bovengenoemde grondslag kunnen de volgende doelstellingen worden afgeleid:
1. Aan de orde stellen van situaties waarin de vrijheid van expressie wordt bedreigd;
2. Bijdrage aan het publieke debat in Nederland m.b.t. vrijheid van expressie;
3. Het steunen van schrijvers of literaire organisaties die moeten leven en werken in een situatie waarin de vrijheid van expressie wordt bedreigd;
4. Het onderhouden van (nationale en internationale) contacten met personen en/of organisaties die zich inzetten voor de vrijheid van expressie;
5. Het stimuleren van onderzoek naar, c.q. discussie over andere vormen van censuur dan de ‘traditionele’ politieke of religieuze censuur, waarbij met name gedacht kan worden aan marktcensuur en zelfcensuur.

Met name de doelstellingen 1, 3 en 4 zijn algemeen van aard in die zin dat ze niet gericht zijn op een speciale regio of specifieke landen. PEN Nederland behoudt zich het recht voor om gedurende periodes op bepaalde regio’s te focussen. Het bestuur acht dit van belang omdat het op die manier makkelijker is om bestendige relaties op te bouwen met schrijvers en schrijversorganisaties in zo’n gebied en omdat zo de expertise van PEN Nederland beter kan worden ontwikkeld.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen voor de tijd die zij besteden aan bestuurs- en andere vergaderingen vacatiegeld plus een vergoeding van eventuele reiskosten. De vacatiegelden worden uitgekeerd als jaarvergoedingen: voorzitter, secretaris, penningmeester en vertegenwoordiger WiPC ontvangen jaarlijks 1.500,- en de overige bestuursleden 500,-

Doelstelling:
De vereniging heeft volgens de statuten als doelstelling – overeenkomend met de doelstelling van PEN International – het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen en de vrijheid van literaire expressie in het bijzonder.

Financiële verantwoording:
Financieel verslag 2015: PEN financieel verslag 2015

Financieel verslag 2016: PEN financieel verslag 2016

Financieel verslag 2017: PEN financieel verslag 2017

Financieel verslag 2018: PEN financieel verslag 2018

Financieel verslag 2019: PEN financieel verslag 2019

Financieel verslag 2020: PEN financieel verslag 2020

Financieel verslag 2021: PEN financieel verslag 2021

Begroting 2016: Begroting 2016 PEN

Begroting 2017: Begroting 2017 PEN

Begroting 2018: Begroting 2018 PEN

Begroting 2019: Begroting 2019 PEN

Begroting 2020: Begroting 2020 PEN

Begroting 2021: Begroting 2021 PEN

Begroting 2022: Begroting 2022 PEN