Steun PEN

PEN Nederland en PEN International kunnen alleen opkomen voor de literatuur in het algemeen en de vrijheid van literaire expressie in het bijzonder als ze gesteund worden door een groot aantal leden. PEN Nederland draagt een substantieel deel van de geïnde contributie af aan PEN International.

Lidmaatschap

Bent u schrijver, vertaler, uitgever, literair journalist of medewerker van een literaire organisatie? Dan nodigen wij u uit om het vrije woord te steunen en u aan te melden als lid van PEN Nederland. Mensen die lid willen worden, dienen het PEN Handvest te onderschrijven. De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 40,- en is aftrekbaar voor de belasting. Het rekeningnummer van PEN Nederland is NL65 INGB 0000 5853 12.

Leest u, voordat u zich aanmeldt, a.u.b. de regels rond lidmaatschap. Indien u hieraan meent te voldoen, kunt u een e-mail sturen naar info@pennederland.nl

Donaties

Donaties zijn bijzonder welkom en worden aangewend om wereldwijd schrijvers in ernstige nood te steunen. Alle schenkingen zijn bestemd voor het PEN Emergency Fund.

Over het PEN Emergency Fund

Het PEN Emergency Fund (PEF) is een in Nederland gevestigd internationaal noodfonds. Het PEF ondersteunt ernstig vervolgde schrijvers en schrijvers in ballingschap met een eenmalige toelage waarmee zij zichzelf (en in bijzondere gevallen hun familie) in een noodsituatie kunnen handhaven. Jaarlijks worden enkele tientallen schrijvers, over de hele wereld, geholpen. Een van de vele schrijvers die in het verleden zijn geholpen is bijvoorbeeld Anna Politkovskaja. PEF opereert in nauwe samenwerking met PEN International en is als rechtspersoon onafhankelijk van PEN Nederland. PEN International levert de informatie op basis waarvan het PEF noodsteun verleent en keuzes maakt. Kijk voor meer informatie op de website van PEF.

Zo kunt u het PEF steunen

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op rekening 43.02.74.033 ten name van PEN Emergency Fund, ABN AMRO Bank, Amsterdam, Nederland. IBAN: NL97ABNA0430274033. BIC: ABNANL2A. Vermeld bij overmaking a.u.b. uw adres en het woord “schenking”. Voor grotere schenkingen, legaten e.d. vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met penningmeester Wim Jurg, wim.jurg@auteursbond.nl.