Lid worden?

Wie kunnen er lid worden van PEN Nederland? Elke (bij een erkende uitgever) gepubliceerde schrijver, dichter, vertaler, uitgever en literair journalist kan zich aanmelden als lid. Dat geldt ook voor sommige anderen die nauw betrokken zijn bij de Nederlandse boekenwereld, zoals medewerkers van literaire organisatiebureaus. Het bestuur beoordeelt in dat geval of u in aanmerking komt. Mensen die lid willen worden, dienen het PEN Handvest te onderschrijven (zie voor het Handvest hieronder). De voertaal is Nederlands. De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 32,50 (aftrekbaar voor de belasting). Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari voor een jaar verlengd, tenzij het uiterlijk een maand voor het einde van het voorafgaande jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Leden steunen het werk van PEN Nederland, dat voornamelijk gericht is op de verdediging van de vrijheid van literaire expressie door diverse activiteiten, vaak in internationaal verband. Leden worden geïnformeerd over deze activiteiten en kunnen, indien zij dat willen, daar eventueel ook bij worden ingeschakeld. Als PEN Nederland betrokken is bij debatten e.d. over vrijheid van literaire expressie – of een daarmee samenhangend thema – ontvangen de leden daarvoor een uitnodiging.

Wie zich wil aanmelden kan een e-mail sturen naar: administratie (a) pennederland.nl

 

PEN Handvest

Handvest van PEN International

De PEN verklaart dat:

1. De literatuur geen grenzen kent en ondanks politieke of internationale beroering voor iedereen toegankelijk moet blijven.
2. Kunstwerken die het erfgoed vormen van de mensheid als geheel, onder alle omstandigheden en vooral ten tijde van oorlog ongemoeid gelaten dienen te worden door nationale of politieke belanghebbenden.
3. De leden van de PEN te allen tijde al hun mogelijke invloed dienen aan te wenden ten behoeve van een goede verstandhouding en onderling respect tussen volken, en dat zij beloven zich tot het uiterste in te zetten om haat tegen rassen, klassen en volken uit te bannen en om het ideaal te realiseren van één mensheid die in vrede in één wereld leeft.
4. De PEN het beginsel huldigt van een onbelemmerde gedachtewisseling binnen elk volk en tussen alle volken en dat de leden zich beloven te verzetten tegen elke vorm van onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in het land en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken, en verder overal ter wereld waar dit mogelijk is. De PEN spreekt zich uit voor een vrije pers en is tegen elke willekeurige censuur in vredestijd. Zij is van mening dat de onvermijdelijke opmars van de wereld naar een sterker geordend politiek en economisch bestel vrije kritiek op overheden, besturen en instellingen vereist. En omdat vrijheid vrijwillige beperking inhoudt, beloven de leden tegenstand te bieden aan de uitwassen van een vrije pers als leugenachtig publicaties, opzettelijke onwaarheden en verdraaiing van de feiten voor politieke en persoonlijke doeleinden.