Conceptnotulen ALV 2016

Conceptnotulen algemene ledenvergadering PEN Nederland, zaterdag 15 oktober 2016

Locatie: De Bekeerde Suster, Kloveniersburgwal 6, Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur; sluiting 17.00 uur

Aanwezige bestuursleden: Manon Uphoff (vertrekkend voorzitter), Vonne van der Meer (voorzitter), Aleid Truijens (secretaris), Peter Abspoel (penningmeester), Alexis de Roode (lid), Merijn Hollestelle (lid), Sytske Sötemann (lid).

Aanwezige leden: Araa al Jaramani, Hans Amesz, René Appel, Ronald Bos, Job Degenaar, Rudolf Geel, Margriet Hirs, Jan Honout, Wim Jurg, Emine Karadag, Margriet Oostveen, Elham Malekpoor, Edzard Mik, Barber van de Pol, Liliane Waanders en Wim Zaal.

Afwezig met bericht: Jana Beranová, Marjan Berk, Jan Boerstoel, Daan Cartens, Emma Crebolder, Aukje Holtrop, Simen de Jong, Kees Kok, Hanka Leppink, Geert Mak, Christine Otten, Willem Jan Otten, Jeroen Thijssen.

Notulist: Sam Planting (bestuursassistent)

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 1. Voorlezen PEN-handvest
  De nieuwe voorzitter, Vonne van der Meer, leest het PEN- handvest voor.
 1. Herdenking overleden PEN-leden + voorstellen nieuwe leden
  Sybe Minnema (schrijfnaam Sybren Polet) is dit jaar overleden. Ter nagedachtenis wordt er een minuut stilte in acht genomen.
  Aleid Truijens leest hierna een gedicht van Polet voor.

Op deze ALV zijn vier nieuwe PEN-leden aanwezig; Araa al Jaramani, Elham Malekpoor, Margriet Oostveen en Liliane Waanders. Zij hebben zich voorgesteld.

 1. Verslag van de ALV van 26-9-2015 en 12-2-2016 (te raadplegen op de homepage van www.pennederland.nl )
  Beide ALV-notulen zijn goedgekeurd.
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
  PEN Nederland heeft een brief naar PEN International gestuurd naar aanleiding van het afgelopen internationale PEN-congres in Ourense. Dit wordt bij agendapunt 8 uitgebreid besproken.
 1. ICORN (International Cities of Refugees Network)
  Vonne van der Meer vertelt over de activiteiten van ICORN, zoals de projecten Amsterdam Vluchtstad en Rotterdam Vluchtstad. Zij legt uit wat de projecten inhouden, noemt als voorbeeld Lety Elvir, aan wie na haar verblijf in het schrijvershuis op het Merwedeplein asiel is verleend; zij heeft onderdak gevonden in Amsterdam.
  Vonne roept de leden op om al hun mogelijke contacten voor dergelijke projecten in andere steden te benaderen of door te geven.
 1. WiPC (Writers in Prison Committee)
  Sytske Sötemann vertelt over de activiteiten van WiPC, en over de Sirenemail waarmee we maandelijks aandacht voort en steun aan een gevangen of bedreigde auteur vragen . Zij licht toe waarom bepaalde auteurs zijn gekozen. Met de Sirenemail proberen we de leden actief te betrekken. Zij worden uitgenodigd om te schrijven naar de betreffende schrijver.
  Ook vertelt Sytske over de brief die er geschreven is aan de Tweede Kamer en aan minister Bert Koenders over de huidige politieke toestand in Turkije onder het regime van Erdogan, en de weerslag die deze kwestie heeft in Nederland. Zij had ook een radio-optreden over dit onderwerp en ze schreef samen met Peter Abspoel een opiniestuk dat is gepubliceerd de Volkskrant.

Sytske benadrukt dat iedere vorm van aandacht een opgesloten of het zwijgen opgelegde schrijver een hart onder de riem steekt, dat werd door vele aanwezigen op het internationale congres te Ourense ook nog eens bevestigd. Manon Uphoff licht dit toe.

 1. Acties en activiteiten

Congres Ourense
Peter Abspoel vertelt over de deelname van PEN Nederland aan het afgelopen PEN International-congres in Ourense (Spanje).
Het was een zinvolle ervaring. Er zijn nuttige contacten opgebouwd. Er is meegedaan aan een aantal discussies; hiervan worden enkele voorbeelden besproken.

De namens PEN Nederland op het congres aanwezige bestuursleden (Peter Abspoel, Vonne van der Meer, Sytske Sötemann) hebben een brief naar PEN International opgesteld, waarin zij onze bezwaren tegen de locatiekeuze voor het eerstvolgende internationale PEN-congres kenbaar maken. De locatie, Odessa in Oekraïne, is momenteel een te (politiek) gevoelige keuze voor een internationale, onafhankelijke en onpartijdige organisatie als PEN.

Rudolf Geel, voormalig bestuurslid PEN en PEF, vertelt dat er vaker strijd is geweest over de locatiekeuze van conferenties, zoals Seoul in 1987.

Ronald Bos, eveneens voormalig bestuurslid PEN, adviseert deze brief vanaf meerdere e-mailadressen naar PEN International te versturen, opdat men zeker weet dat deze daadwerkelijk zal worden gelezen.

Oxfam Novib PEN Awards, Festival van het Vrije Woord, Dag van de Persvrijheid

Aleid Truijens vertelt over de jaarlijkse deelname van PEN als co-organisator van de Oxfam Novib PEN Awards. Een veelzeggend voorbeeld voor de relevantie van deze persvrijheidsprijs zagen we bij de afgelopen editie: geen enkele prijswinnaar was aanwezig, allen zaten vast of hadden een reisverbod opgelegd gekregen.
Vervolgens vertelt Truijens over de andere jaarlijkse evenementen waaraan PEN als (mede)organisator of financier deelneemt.

Vluchtelingen

Peter Abspoel vertelt over de meerjarige actie van PEN International m.b.t. vluchtelingen. het bestuur denkt erover na welke activiteiten we hier kunnen opzetten. Suggesties van leden zijn welkom.

Project Syrische cartoonisten
Organisator Ronald Bos licht dit toekomstige initiatief toe. PEN heeft een geldelijke bijdrage geleverd aan dit project. 

Nieuwsbrief
Manon Uphoff vertelt over de maandelijkse nieuwsbrief van PEN Nederland. Afsluitend kondigt zij aan dat er binnenkort een aantal nieuwe wervingsacties van PEN zullen plaatsvinden.

 1. PEN Emergency Fund
  Rudolf Geel vertelt over de werkzaamheden van het PEF. Voorzitter Geel (na 15 jaar) en penningmeester Jan Honout (na 30 jaar) stoppen als bestuursleden van PEF.
  Zij zullen worden opgevolgd door Job Degenaar (voormalig bestuurslid PEN Nederland, actief voor WiPC) als voorzitter, en Wim Jurg (voormalig bestuurslid/penningmeester PEN Nederland) als penningmeester. Geel beschrijft de functies, structuur en geschiedenis van het PEN Emergency Fund. De inkomsten lopen de laatste jaren terug; de economische crisis was voelbaar. Zowel in 2015 als 2014 heeft het PEF 40.000 euro meer uitgegeven dan er in die jaren binnengekomen is. In 2016 zal dit wederom het geval zijn.
  Er is een buffer opgebouwd, mede door een aantal aanzienlijke schenkingen in het verleden, maar langzaam raakt de spaarkas leeg. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe donaties en fondsen; suggesties zijn welkom.
 1. Financiën (leden kunnen de recente financiële verslagen en de begroting raadplegen op de homepage van www.pennederland.nl)
  Peter Abspoel, sinds dit jaar de penningmeester van PEN (opvolger van Wim Jurg), introduceert zichzelf.

Het bestuur heeft in de periode dat Wim Jurg penningmeester was een goede reserve voor PEN Nederland opgebouwd; ook in het geval dat geen subsidie meer binnenkomt, kunnen we één jaar vooruit. Overigens is er door het Nederlands Letterenfonds gezegd dat er in hun begroting voor de komende vier jaar rekening is gehouden met subsidie aan PEN, maar dat er in deze periode geen ruimte is voor een hoger bedrag.

De jaarlijkse ledencontributie van PEN gaat waarschijnlijk enkele euro’s omhoog, omdat er sinds dit jaar een hogere afdracht aan PEN International wordt gevraagd.

Peter Abspoel licht de jaarrekening toe. De financiële stukken kan men op de ALV inzien, of op de PEN-website raadplegen.

Nadat er gelegenheid is geboden om vragen te stellen, en de kascommissie (Rudolf Geel en Jan Honout) hun goedkeuring hebben gegeven, keurt de ALV de jaarrekening goed.

 1. Website, Facebook en Twitter
  Alexis de Roode vertelt over het social media-gebruik van PEN Nederland.
  Momenteel heeft het Twitteraccount van PEN 1600 volgers. De Facebookpagina heeft 325 likes. De leden worden uitgenodigd berichten door te sturen.

Er is een nieuw PEN-logo gekozen, waar we erg blij mee zijn. De PEN-website zal een nieuw ontwerp krijgen, opdat er meer foto’s en filmpjes geplaatst kunnen worden.

 1. Voordracht, verkiezing en benoeming bestuursleden
  Merijn Hollestelle (redacteur bij uitgeverij Podium, voorheen bestuursassistent van PEN Nederland) is op deze ALV geïnstalleerd als bestuurslid.

Sytske Sötemann is nu eveneens officieel geïnstalleerd als PEN-bestuurslid.

 1. Gesprek met scheidend voorzitter Manon Uphoff en secretaris Aleid Truijens
  Manon Uphoff neemt op deze ALV afscheid als voorzitter van het bestuur van PEN Nederland, nadat zij acht jaar in het bestuur heeft gezeten, waarvan twee jaar als voorzitter. Zij wordt als voorzitter opgevolgd door schrijfster Vonne van der Meer, die reeds lid van het bestuur was. Aleid Truijens zal begin 2017 vertrekken; zij zit dan zes jaar in het bestuur. Manon en Aleid kijken terug op hun periode in het PEN-bestuur. Zij worden over hun werk voor PEN geïnterviewd door het nieuwste bestuurslid, Merijn Hollestelle.
 1. Rondvraag en sluiting
  Geen vragen onder de aanwezigen. Tijdens de borrel praten we informeel verder met elkaar.